Page 9 - tmp
P. 9

A múzeum négy állandó kiállítása

fotó: Fortepan.hu Szabó Lóránt Magyar utazók, földrajzi felfedezők             Balázs Dénes ötletes fortélyait, amelyek révén a szűkös
               – a kétségkívül leglátványosabb tárlat nemcsak dokumen-   anyagi keretek melletti utazásait meg tudta valósítani.
                tumok, hanem egzotikus tárgyak révén is bemutatja     Olyan tematikus csoportosításban találhatók az anyagok,
                hazánk nagyjait, Julianus baráttól Farkas Bertalanig.    ahogy a tudós is szerette volna egy-egy könyvben megírni
                Utazóink között nemcsak tudósok, hanem expedíciókat     a barlangok, a sivatagok, az őserdők, a jég és a tűzhányók,
                anyagilag támogató arisztokraták, megszállott őshazake-   vulkanikus jelenségek világát (halála miatt csak a sivata-
                resők, hittérítők, politikai menekültek, gazdasági kiván-  gokról és az őserdőkről szóló könyve láthatott napvilágot),
                dorlók, kalandos úton távolba kerültek, vadászírók és    és kiemelten került bemutatásra karszt- és barlangku-
                orvosok is szerepelnek. Relikviáik mellett a távoli tájak  tatási életműve. Látványos az alaszkai indiánok önműködő
                természeti, geológiai, növénytani, állattani és néprajzi  lazachalászó gépezete vagy az amazóniai esőerdő élővi-
                érdekességei – pl. indián fejdíszek, orrfuvola, zanza,   lágába bepillantást nyújtó dioráma, továbbá itt látható az
                indonéz hangszerek, tibeti imamalom, észak-amerikai     Érd geológiáját és a parkvárosi Fundoklia-völgyben talált
                indián békepipa, maszáj fegyverek, afrikai maszkok,     Neander-völgyi ember vadásztáborát bemutató rész is.
                szobrok stb. – is vonzó látványosságot képeznek
                Leggazdagabb Cholnoky Jenő kínai utazásának, Teleki     Érd helytörténeti gyűjteménye és kiállítása
                Sámuel kelet-afrikai expedíciójának, illetve a nyomában  – egy, a szintén a múzeum kezelésében álló külön házban,
                járt kutatók, köztük a múzeum igazgatójának gyűjtései,   a Főtérre vezető sétányon tekinthető meg. Bemutatja
               Germanus Gyula iszlám kultúrát reprezentáló kiállítási    Érd újkőkor utáni régészeti anyagait, a rómaiak itteni
                része, húsvét-szigeti szobor másolata, vadász és orvos   nyomait, és legrégebbi épületeinket, a Kutyavárat, a
                utazóink afrikai trófeái.                  Hamza bég palánkvárából és a benne lévő dzsámiból
                                              megmaradt minaretet, a középkori alapokra épült
               A Kárpát-medence tudományos feltárói             kastélyt. Kiemelkedő értékünk volt az 1971-ben lebontott
               – e kiállításon kiemelkedő a Balaton-kutatást        Sina-kastély és a benne működött katolikus agrárif-
                megszervező Lóczy Lajos és az azt többek között       júsági KALOT-népfőiskola. A látogató szemügyre veheti a
                segítő Cholnoky Jenő muzeális tárgyainak bemutatása.    török hódoltság végén beköltöző rácok, majd a hozzájuk
               Találkozhatunk a földrajzoktatás dokumentumaival,      csatlakozó svábok néprajzát, az 1960-as években idekerült
                geológusok, földrajzprofesszorok, őslénytan- és növény-   bukovinai székelyek szobarészletét és a mai Érd létrejöt-
                földrajzi kutatók, térképészek, barlangkutatók életmű-   téhez vezető panamaszerű Károlyi-parcellázás telepítési
                vének bemutatásával, és külön látványos részben talál-   mozaikjait, térképeit, prospektusait, valamint a 30-as
                hatjuk Erdély és Moldva kutatásának eredményeit.      években a Duna-parton működött műegyetemi sport-
                                              repülőtér emlékeit. Néhány anyag Érd árvizeire, a Duna
                3276 expedíciós nap, Balázs Dénes,             hajómalmaira és vizének szűrési módjára vet fényt, de
               a múzeumalapító geográfus újraolvasva            találkozhatunk iskolatörténeti dokumentumokkal is.
               – az EU-s pályázati pénzből létrehozott tetőtérben látható Kovács Sándor helytörténész
                tárlat átöleli mind az öt kontinenst. Megismerhetjük

   Érdem                Az Érdem rovat idei epizódjai:

Rovatalapító: Ágó Mátyás, Érd főépítésze 1. Érd legrégibb elemi iskolája
Rovatszerkesztő: Prudovits Edina     2. A Magyar Földrajzi Múzeum
                     3. Az érdi mocsári ciprus
                     4. Hamzsabég históriája
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14