Page 8 - tmp
P. 8

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR           BALÁZS DÉNES (1924–1994)
(1784–1842) Székelyföld szülöttje.   nemzetközi hírű világjáró földrajz-
Zseniális nyelvtehetsége, székely    tudós, tudományos népszerűsítő­
kitartása, puritánsága nélkül soha   könyvek írója, Érd országos
nem születhetett volna meg a      gyűjtőkörű földrajzi múzeumának
Himalája fagyos kolostoraiban      alapítója. A debreceni születésű
a majd 40 ezer szavas tibeti–angol   tudós gyermekkorát Mezőhegyesen
szótár. Nem ez volt a célja, de ha   töltötte. Első munkahelye
már ottrekedt, úgy gondolta, az     a debreceni dohánygyár volt, ahol
angolok szolgálatába áll, abban     irodistaként dolgozott. A 2. világ-
bízva, hogy a régi kútfőkben talán   háborúban orosz hadifogságba
talál valami adatot a magyarok     került, majd pár év múlva hazatérve,
eredetére, ázsiai „bölcsőjére” vonat-  Érdligeten telepedett meg.
kozóan is. E reményében csalat-     A kőbányai dohánygyárban, majd
koznia kellett. Szeretett volna     az Élelmezésügyi Minisztériumban
eljutni az ujgur törzshöz, akik ma   folytatta a munkát, de felismerve
Kína egyik nyugati tartományában    belső elhivatottságát, otthagyta a
élnek, de ezt a hófödte hágók, illetve tisztviselői pályát, és felnőttként
Dardzsilingben kapott halálos      elvégezve a földrajz szakot, életét
betegsége (feltehetően malária)     a továbbiakban a földrajzi utazá-
megakadályozta. Ma a tibetológia    soknak szentelte.
megalapítójaként tisztelik világ-    Főképp a karsztok és a barlangok világának kutatása érdekelte, ezért utazott
szerte, a magyar utazók számára     a Föld távoli tájaira, pl. Kínába, Indonéziába, Ecuadorba. A Föld 130 országába
pedig ösztönző példaképpé vált.     jutott el, összesen 27 könyve és több száz tanulmánya, cikke jelent meg.
                    Korunk egyik legnépszerűbb útleírója megalapította a Karszt és Barlang című
országosan egyedülálló panteon,     folyóiratot. Tudományos érdemeit országos kitüntetésekkel és Érd város
amely méltó és páratlan emléket     díszpolgára címmel ismerték el. Élete fő céljának a nagy elődei, a magyar
állít Teleki Sámuel, Déchy Mór,     utazók, földrajzi felfedezők emlékének szentelt múzeum megalapítását tekin-
Teleki Pál, Stein Aurél, Sáska László, tette. Ötéves szervező munkával, ősei székely véréből fakadó kitartásával
Prinz Gyula, Almásy László, Baktay   győzte le a korabeli objektív és szubjektív akadályokat annak érdekében,
Ervin, Reguly Antal, Vámbéry      hogy Érdnek ilyen múzeuma lehessen. Így nyílhatott meg 1983-ban az öt
Ármin és Balázs Dénes munkássá-     kontinensen gyűjtött néprajzi tárgyaiból, az utazók relikviáiból berendezett
gának. Balázs Dénes egész alakos    Magyar Földrajzi Gyűjtemény (később Múzeum) első állandó kiállítása. Balázs
bronzszobra a geográfus halála     Dénes élete végéig segítette a múzeumot. Érdeme a máig legteljesebb Magyar
után öt évvel példaképével, Kőrösi   Utazók Lexikona megszerkesztése. Életre hívta a múzeum tudományos perio-
Csoma Sándorral szemben került     dikáját, a Földrajzi Múzeumi Tanulmányokat, amelyet haláláig szerkesztett.
felállításra.              Ő ötlötte ki, hogy Kőrösi Csoma Sándor 1942-ben elkallódott, de megtalált
A szobrokon kívül a pihenőparkot    monumentális szobrát (Antall Károly szobrászművész alkotása) keressék meg
egy ekvatoriális napóra is díszíti.   és Érden állítsák fel.

Kereskényi Gyula (1835–1911)               Domonkos Béla
Érd legnevesebb, országos hírű, alkotó szellemű     1934-ben született Kispesten, és 1935-től élt Érden.
plébános-esperese, egyben első helytörténetírónk volt.  Édesapja korán elhunyt a világháború egyik bombatá-
1868–1906 között látta el hivatását Érden. A Mária-   madása során. Nehéz családi körülményekből indulva,
tiszteletről vaskos könyvet írt. Egyházi beszédeit is  főiskolai végzettség nélkül, autodidakta módon képezte
kiadták, és neki köszönhetjük Érd első átfogó helytör-  magát szobrászművésszé. Mesterének Pátzay Pált
téneti monográfiáját, az Érd (Hamzsabég) és Batta    tekinti. 1976 óta a Művészeti Alap tagja. Magyarország
(Százhalom) községek történeti vázlata című kötetet   alkotóerőben egyik legtermékenyebb szobrászmű-
1874-ből.                        vésze mindig a klasszikus értékek szolgálatát tekintette
A plébánia első történeti összefoglalóját is ő írta meg hivatásának, a valósághűség jegyében alkotott. Több
1886-ban. Nevéhez fűződik az első érdi olvasóegylet   mint 500 műve, bronzból készült egész alakos szobra,
és az érdi Úri Kaszinó megalapítása.           mellszobra, portrészobra, állatszobra, kisplasztikája
                             és érme bizonyítja szorgalmát és tehetségét.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13