Page 7 - tmp
P. 7

A múzeum kertje                                Balra a szoborpark
A múzeum országosan egyedülálló szoborpanteonjának elsőként felállított    Jobbra Kőrösi Csoma Sándor szobra
darabja Kőrösi Csoma Sándor őshazakereső nyelvész, a tibetológia atyja    (Antal Károly alkotása,
egész alakos, monumentális mészkő szobra. A hányatott sorsú, bő        Adorján József fotója)
4 évtizeden át kallódó szobor Antal Károly szobrászművész alkotása,
Julianus barát szobrának méltó párja. Csomának ezt a szobrát halála 100.   Magyar utazók
évfordulóján a hitleri Németországgal való szövetség idején, méltatlan    az örökkévalóságnak
­sajtótámadások, őshazakeresőnk angol szolgálatba állása miatt nem merték   Érd Domonkos Béla szobrászmű-
felállítani. Szerencsére 1984-ben a székely vándor születésének 200. évfor-  vésznek köszönheti, hogy a Magyar
dulóján lelkes tisztelői rábukkantak, és sikerült Érden a magyar utazók    Földrajzi Múzeum kertjében létrejött
kultuszát ápolni hivatott múzeum udvarán felavatni. Ez a szobor lett a    a magyar utazók portréiból álló
további panteonépítés kiindulópontja.

BATTHYÁNY FÜLÖP Bécsben        győri csatában. Vas vármegye örökös  érdekében három majorságot is
született 1781. november 13-án.    főispánja, császári-királyi kamarás,  létesített: Fülöp-majort
Érd újjáépítője, a Pelikán fogadó   valóságos belső titkos tanácsos és   (a mai Tusculánumban), Berki-majort
létesítője az ősi Kővágó-őrsi, később az aranygyapjas rend vitéze volt.   (ma Tárnok része) és Benta pusztát
Batthyánynak nevezett család hercegi  Batthyány Fülöp bőkezűen adakozott   (ahol addig csak patakmalom volt).
ágának sarja. Jogot tanult, részt   hazafias, kulturális célokra, például A herceg a magyar államnyelvért
vett a Napóleon elleni szerencsétlen  50 ezer forinttal támogatta a Magyar  folytatott harc idején elrendelte, hogy
                    Tudós Társaságot, továbbá a Nemzeti  uradalmaiban magyarul készítsék
                    Múzeumot és a Nemzeti Színházat    a gazdasági iratokat. Kiadatott egy
                    is. A zárkózott természetű és egész  német–magyar nyelvű gazdasági
                    életében agglegény herceg küldöttjei  szótárt is. A Bécsben 1870-ben
                    útján gyakorolta a közfunkciókat.   elhunyt herceget a németújvári
                    Birtokai kezelésében a szigorú     családi sírboltban helyezték örök
                    takarékosság elve vezérelte.      nyugalomba.
                    Batthyány Fülöp 1828–1848 között    Érden egy általános iskola viseli
                    birtokolta Érdet. A településhez    Batthyány Fülöp nevét, s a város
                    fűződő legnagyobb érdeme az Érd    főterén áll bronz portrészobra,
                    (Hamzsabég) mezővárost elpusztító   Eőry Emil szobrászművész alkotása,
                    1838. évi árvíz után Újfalu (Újváros) sugallva, hogy a herceg cselekvő
                    megalapítása a folyótól távolabb,   hazafisága ma is ösztönző példa.
                    amit tiszteletére Fülöpvárosnak is   A jelenkori városvezetés tiszte-
                    hívtak. (Ekkortól épültek a Felső   letből Batthyány tervnek nevezte el
                    utca és az Alsó utca első házai és a  ­városfejlesztési programját.
                    Pelikán fogadó) Gazdasága fejlesztése
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12