Page 3 - tmp
P. 3

Gróf Illésházy János 1737-ben született Trencsénben. A család leszár-
                            mazottjai voltak Trencsén és Liptó vármegyék örökös főispánjai. Nagyapja,
                            Illésházy Miklós (1653–1723) magyar kancellár írta alá a Habsburgok nőági
                            örökösödését lehetővé tevő Pragmatica Sanctiót. Ő váltotta vissza 1722-ben
                            érdi birtokát a Szapáry család bérletéből. Édesapja Illésházy József (1700–
                            1766) volt, aki étekfogó-mesteri, tárnokmesteri és országbírói tisztségeket
                            is betöltött. Illésházy János a hétszemélyes bírói tábla ülnöke volt. 1762-ben
                            feleségül vette Batthyány Szidóniát. Érdnek 1766-tól volt birtokosa 1799-ben
                            bekövetkezett elhunytáig. Az ő idejére esik Érd barokk fénykora: 1774-ben
                            épült a Szent Mihály-templom szép arányú, órapárkányos tornya és a plébá-
                            niaház emelete. Ekkoriban 1740-től Tomisich János volt a plébános, akit
                            szintén a templomban temettek el 1788-ban. Ugyancsak ekkor állították fel
                            családi szentjük, Szent Walburga szobrát a kastélydomb előtti teraszon.
                            Ő állíttatta fel Nepomuki Szent János templomtéri szobrát is, és az ő
                            idejére esik Érd mezővárosi rangjának deklarálása 1776-ban. Hét gyerme-
                            kükből Ferenc – keresztanyja Mária Terézia császárnő volt – még 10 évesen,
                            1789-ben Érden meghalt, az itteni templomban temették el, emlékét több
                            kereszt is őrzi, például a gyormán és a templomkertben. János egyetlen fiú
                            örököse István fia lett, akivel 1838-ban kihalt a család.

                    Alaprajz 1846 1846-ban már 153 tanuló, 90 fiú és 63 leány járt iskolába. Természetesen
                            a mezei munkák idején – mivel nem volt kötelező iskolába járni, és a gyere-
„1846-ban már 153 tanuló,               keket is „befogták” a munkákba – számuk általában a felére zsugorodott.
90 fiú és 63 leány járt                A kisdiákok tanultak bibliai ismereteket, olvasást, írást, számolást, mindezt
iskolába. Természetesen                a saját anyanyelvükön, többség szerinti felsorolásban horvátul, németül
a mezei munkák idején                 és magyarul. (A magyarok ekkor a török elnyomás idején történt elnépe-
számuk általában                    sedés és bevándorlás folytán még kisebbségben voltak.) Még a 19. sz. vége
a felére zsugorodott.”                 felé felgyorsuló elmagyarosodás ellenére is a tanítói pályázat elnyerésének
                            fő feltétele az egyházzenei jártasság mellett a három nyelv ismerete volt.
                            A tanítók nevei is általában délszláv vagy németes hangzásúak (Perpenics,
                            Heim, Belovits, Müller, Petrovits, Pálházy, Oberle stb.), a kifejezetten magyar
                            név ritka közöttük.
                            Az iskola történetében a báró Eötvös József kultuszminiszter által beter-
                            jesztett 1868. évi népiskolai törvény hozott jelentősebb változást a
                            kiegyezést követő három évtizedben. Ez kötelezővé tette a 6-tól 12 éves korig

                            Báró Eötvös József (1813–1871)   nisztere, 1868-as törvényével
                            a reformkori, majd kiegyezés    viszont már kötelezővé tette az
                            utáni időszak liberális politiku- elemi iskolai népoktatást. Az ő
                            sainak egyik legkiválóbbja volt.  nevéhez fűződik Európa egyik
                            Írói babérokkal is büszkélked-   legliberálisabb nemzetiségi
                            hetett, híres regényei: A falu   törvénye is. A holttestét Ercsibe
                            jegyzője. Magyarország 1514-ben.  szállító gyászmenet 1871. február
                            Már az 1848-as első független   2-án az érdi Pelikán fogadóban
                            magyar minisztériumban is     (ez a mai Magyar Földrajzi
                            kultuszminiszter volt, de elkép-  Múzeum klasszicista kúria-
                            zeléseit a szabadságharc leverése épülete) pihent meg, ahol a tiszt-
                            miatt még nem tudta megvaló-    tartó villásreggelit és forró teát
                            sítani. Mint a kiegyezés utáni   adott tiszteletükre. Fia Eötvös
                            Andrássy-kormány kultuszmi-    Loránd, a híres fizikus.

báró Eötvös József
   1   2   3   4   5   6   7   8