Page 2 - tmp
P. 2

Érdem szó alatt általában    Érd
valamilyen elismerésre méltó,  legrégebbi
dicső tettet értünk.      elemi
De a Kertváros magazin új    iskolája
rendszeres rovatának címe
valami mást szeretne sugallni.
A kiszedhető és összegyűjthető
4 oldalas epizódok sorra
bemutatják városunk
valamely történelmi emlékét,
intézményét, híres szülöttét,
természeti értékét, hogy így
erősítsük a lokálpatriotizmust
minden lakosban, s büszkén
mondják ki: az én Érdem!

Érdem Érdet ősi településmagja, a mai Érd-Ófalu
    (Érd-Óváros) jelentette az 1838-as nagy
  1 dunai árvízig, s csak akkor csatlakozott
    hozzá Batthyány Fülöp herceg nagylelkű
    parcellázásaként az új Érdnek, Újfalunak vagy
    Fülöpvárosnak nevezett terület. A későbbi
    9 kerület már mind a Károlyi grófok által
    végzett 20-as, 30-as évekbeli panamaszerű
    parcellázások eredménye, illetve azok
    továbbfejlesztése. Érd török hódoltság utáni
    első fénykora a 18. századra, az Illésházy
    grófi család birtoklása idejére esik: felépült
    romjaiból a kastély, a Szent Mihály-templom,
    új plébánia és több kis kápolna épült, valamint
    szép barokk szobrok, keresztek kerültek
    felállításra. E fellendülési korszakban
    kapott Érd mezővárosi rangot, s ekkor épült
    és kezdte meg működését Érd első elemi
    iskolája is.

    Magyarországon 1560 óta volt kötelező elemi iskolákat létesíteni
    (tankötelezettség nélkül!) – erről az Oláh Miklós érsek, jeles
    humanista tudós által elnökölt nagyszombati zsinat rendelkezett.
    Először egy 1733-as irat említ Érden katolikus jellegű községi iskolát,
    de ennek helyét nem ismerjük. A lakosság homogén katolikus vallása
    határozta meg az iskola jellegét. 1770/71-ben egy összeírás szerint
    Hadvecky József tanító kb. 20 tanulót tanított téli időszakban elemi
    ismeretekre, s ezért a községtől évi 5 pozsonyi mérő gabonát kapott.
    Az első ismert – máig részben meglévő – iskolaépület 1774-ben a Szent
    Mihály-templom szomszédságában Illésházy János gróf jóvoltából
    épült. Ekkor a tanító is bent lakott az iskolaépületben. Egy 1846-ban
    készült alaprajzon látható az iskola és tanítói lakás (kántorlak)
    termeinek beosztása. A templom felőli oldalon a két tantermes
    iskola, míg vele szemben, az udvar Római út felőli oldalán a tanító
    háromszobás, konyhával, nagy kamrával rendelkező lakása látható.
    Az udvart kőkerítés övezte. Később 1875-től egy harmadik iskolai
    teremről is tudunk, amelyet máshol, valószínűleg a plébánián alakí-
    tottak ki. Az iskolát az előtéri kályha fűtötte, így nem szennyezték
    a tanterem levegőjét. Szokás volt, hogy minden tanuló hozott egy
    fahasábot az iskolába.
   1   2   3   4   5   6   7