Page 15 - Kertváros végleges
P. 15

Több érdi kiállításon láthattuk már ezeket az alkotásokat, melyekről nehéz
      megállapítani, hogy milyen műfajt képviselnek. Festmények? Szobrok? Inkább
      a kettő ötvözetei, amelyek megdöbbentik a szemlélőt. Rácsodálkozunk
      ötletességükre, egyedi kidolgozottságukra és alkotójuk mérhetetlen fantáziájára.
      Ráadásul Érden élő művész munkái a Kulturális örökség kategóriában.

                    '            '
         Homolya GAbor alkotAsai     „Rendkívül gazdag vizuális nyelven fogalmazódnak újra a magyar irodalom klasz-
     szikusai Homolya Gábor képzőművészeti alkotásaiban. A művész egy-egy verset,
     verssort vagy akár egy egész életmű néhány emblémáját hétköznapi tárgyakból
     komponált kollázsokban kelti életre. Kollázsait nézve rácsodálkozhatunk, hogyan
     alakul képpé vagy akár térbeli vizuális jellé a szövegből feltáruló költői világ. …
     Homolya Gábor kollázsai egyszerű hétköznapi tárgyakból épülnek fel, azonban
     ezek a tárgyak egy-egy irodalmi alkotást idéznek meg a kompozíciókban. Ezáltal
     új műfajt is teremt az alkotó, hiszen a kollázsok egyszerre olvassák a magyar iro-
     dalom klasszikusait, és ugyanakkor új kontextusokba is helyezik azokat. …
     A kollázs a verset újraíró médiumként függ előttünk, és a talált tárgyak, hétköz-
     napi vonalzók, mérőszalagok, órák, kártyák, cédulák, újságkivágások, vagy akár
     vasalók, mosókefék, vagy csak alkatrészek, használati eszközök apró darabjai
     egy-egy lírai alkotást vagy idézetet vizuális kompozícióban fogalmaznak újra. A
     tárgyak így önmagukban is szemantikai jellé válnak e kontextusban, miközben
     a jel megragadható materialitását is felmutatják.”
     Dobri Imre – H. G. kiállításáról. In: Kultúra és Kritika 2015. febr. 5.    Szómagyarázat:
                                         Érdikum az az érdi érték, amely érdi
                                        alkotótevékenységhez, érdi termelési
     „A rendkívül aktív, nevettetve gondolkodtató, gondolkodtatva nevettető művész  kultúrához, érdi tudáshoz,
     az irodalomból, a képzőművészetből és az életből egyaránt merít motívumokat.  érdi hagyományokhoz, érdi tájhoz
     Munkássága arra világít rá, hogy legyen szemünk egyszerű tárgyakban, jelensé- és érdi élővilághoz kapcsolódik.
     gekben meglátni a műalkotáscsírákat…                  Tehát városunk történelme, valamint
     E ’homolyagok’, azaz a saját fejlesztésű tárgyi gegek örömteli „aha” élményeket  a közelmúlt során felhalmozott
     ígérnek…”                                és megőrzött minden szellemi,
     Molnár Eszter művészettörténész - Teremni muszáj, az „Arany Város” művész- anyagi, természeti, illetve közösségi
     csoport kiállítása a Vigadó Galériában, 2015. 07. 17.            értékeink, termékeink.
                                         Szeretettel várjuk továbbra is az élet
      Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:           minden területéről az érdikumokat,
      Homolya Gábor csaknem 25 éve Érden élő és alkotó képzőművész. Munkássága  hiszen még nagyon sok van! Legyünk
      rendkívül gazdag és sokoldalú: készített és készít rajzfilmeket, murális műveket,  rá büszkék! Az egyszerű „Javaslattevő
      festményeket, plakátokat, grafikai-arculati terveket, egyedi grafikákat, digitális  lap” letölthető a erdikum.erdcenter.hu
      nyomatként megvalósuló fotomontázsokat, fotókat, homokapplikációs kollá-  weboldalról. Az Érdi Hungarikum Klub
      zsokat, tárgyszobrokat, objekteket és talán pontosan meghatározható keretbe  önkéntes tagjai szívesen segítenek
      nem is sorolható alkotásokat. Tehát a képzőművészet műfajai közötti szabad  a javaslattevő lap kitöltésében, akár
                                         személyes találkozás keretében is.
      átjárással – és vitathatatlan mesterségbeli tudással – valósítja meg korántsem
      szokványos, és rendkívüli asszociációs gazdagságú műveit.       Telefonon is szívesen és örömmel
      Homolya Gábor olyan különleges, egyedi világú alkotó, akinek munkássága  segítünk. (06-30-421-2635)
      érdi polgárként, az utóbbi mintegy másfél-két évtizedben teljesedett ki igazán,  E-mail címünk pedig:
      így műveivel, alkotásaival városunk képzőművészetének jelentős gazdagítója  erdikum@t-online.hu
      és kulturális hírnevének öregbítője.                    Érdi Hungarikum Klub

                                                      15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20