Page 6 - My FlipBook
P. 6

érdikum...                                    Leszakadás    Sánc-hegy                      Deres szádorgó Sánc-hegy a Szent Mihály-templommal    A júniusi hosszú, napsütéses, kellemesen meleg
    nappalok kirándulásra hívogatják az embert.            Szeretettel várjuk továbbra is
    Ebben a hónapban egy sétára invitáló Érdikumot           az élet minden területéről az
                                     Érdikumokat, hiszen még nagyon
    mutatunk be a természeti környezet kategóriából.
                                      sok van! Legyünk rá büszkék!
    A Sánc-hegy a Duna fölé 60–80 m magasra emelkedő, északról az   Az egyszerű „Javaslattevő lap”
    Érdi-sziget és a Kakukk-hegy, keletről a Duna, délről és nyugatról az Érd- letölthető a http://erdikum.
    battai táblarög által határolt, fennsíkszerű magaslat. Boros Ádám, a terü- erdcenter.hu weboldalról. Tessék
    let tudós kutatójának szavaival élve, a fővárostól indulva a Duna jobb partján  csak bátran a finomságokat,
    végighúzódó lapályt elsőként megszakító, tájképformáló geológiai képződ- szépségeket, jóságokat észrevenni,
    mény. Geomorfológiai változatossága következtében területe a már említett  felvállalni, hogy tetszenek és
    három részre, az érdi Magaspartra, a sáncra és a platóra különíthető. bemutatni! Senki sem tehet meg
    Ma az eredeti löszgyepek helyén szántók és gyümölcsösök találhatók.  mindent, de mindenki tehet valamit!
    A hajdani tatárjuharos lösztölgyest – az itteni régészeti leletek alapján –  Az Érdi Hungarikum Klub
     valószínűleg már a bronzkor végére kiirtották.         önkéntes tagjai szívesen segítenek,
    A sánc a plató középső-keleti területén fekvő, mintegy 300 m hosszú,  akár személyes találkozás
     északnyugat-délkelet irányú, Dunára merőleges, mesterséges, vaskorból  keretében.
    származó, mintegy 3000 éves löszvonulat. Keleti csücske a Magaspartig nyú- Telefonon is szívesen
    lik, a Duna felé függőlegesen szakad le. Északnyugati oldala 10–12 m magas,  és örömmel segítünk:
    igen meredek löszlejtő (lejtőszög: 50–70 fok), míg délkeleti oldala 1–2,5 m  06 (30) 421-2635
    magas, sokkal lankásabb (30–50 fok). A terület régészeti értékei miatt  E-mail címünk:
    1985 óta védett, ezért bár kiskertekkel és művelt területekkel szomszédos,  erdikum@t-online.hu.
     lösznövényzete természetközeli állapotú és egyedülálló löszvegetáció.  A további, lelkes klubtag-jelölteket
    Északnyugati és délkeleti lejtőjének növényzete élesen elkülönül egymástól,  örömmel várjuk körünkbe.
                                       Érdi Hungarikum Klub
    mert a két vegetáció érintkezési zónája a sáncnyergen igen keskeny, alig egy
    méter széles. Az északnyugati kitettségű lejtő növényzete szegélycserjés és
                                        Szómagyarázat:
    lösz-pusztagyep, a délkeleti irányultságú letörésé löszfal pionírtársulás.
                                     Érdikum az az érdi érték, amely érdi
    A terület kiemelkedő értéke egy különleges, fokozottan védett cserje,
                                     alkotótevékenységhez, érdi terme-
    a csikófark (Ephedra distachya), amelynek mintegy 1000 porzós egyede él
                                     lési kultúrához, érdi tudáshoz, érdi
    a gyepben. Napfénykedvelő és szárazságtűrő növény, ezért elterjedésének
                                     hagyományokhoz, érdi tájhoz és
     központja a mediterrán területekre esik. A Kárpát-medence a faj elterjedésé-
                                     érdi élővilághoz kapcsolódik. Tehát
    nek északi határa. Magyarországon homok-lösz- és dolomit-sziklagyepekben
                                     városunk történelme és a közel-
    élő, igen ritka, fokozottan védett növény.A Duna felé haladva töveinek
                                     múlt során felhalmozódott és meg-
    a száma fokozatosan csökken.
                                     őrzött minden szellemi és anyagi
    Az osztrák üröm a gazdanövénye a mindeddig hazánkból kipusztultnak vélt,
                                     érték, valamint természeti, illetve
    lila virágú, fehéren gyapjas szárú növényritkaságnak, a deres szádorgónak
                                      közösségi értékeink, termékeink.
    (Orobanche caesia). A deres szádorgó egyetlen hazai, jelenleg ismert
    élőhelye az érdi sánc.
                                       Érdikum-kategóriák:
                                      agrár- és élelmiszer-gazdaság
            Indoklás az értéktárba
                                      | egészség és életmód | épített
            történő felvétel mellett:
                                      környezet | ipari és műszaki
            A területet a geológiai és botanikai különlegességei,
                                     megoldások | kulturális örökség
             valamint a régészeti lelőhelyek miatt indokolt
                                      | sport | természeti környezet |
            az értéktárba való felvételre.
                                       turizmus és vendéglátás
            Szeretettel várjuk továbbra is az élet minden
            területéről az Érdikumokat, hiszen még nagyon sok van!
            Legyünk rá büszkék!
    | 6 |
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11