Page 14 - My FlipBook
P. 14

ÉRDIKUM…

                                       Érdikum kategóriák:
                                      Agrár- és élelmiszergazdaság
            A következő bemutatásra kerülő Érdikum       | Egészség és életmód | Épített
            a kulturális örökség területéről való.       környezet | Ipari és műszaki
            Ebben a kategóriában már több értékünk       megoldások | kulturális örökség
                                     | Sport | Természeti környezet |
            is megtalálható, melyek közül most          Turizmus és vendéglátás
            Eőry Emil képzőművész szellemi
            és tárgyi alkotásait ismertetjük            Szómagyarázat:
                                      Érdikum az az érdi érték,
     Bizonyára sokan látták az Érdi Városi Galériában az elmúlt hónapban
                                     amely érdi alkotótevékeny-
     (2014. október 3. és 25. között) Eőry Emil 75. születésnapja alkalmából  séghez, érdi termelési kul-
     a műveiből ízelítőt adó kiállítást.               túrához, érdi tudáshoz, érdi
                                     hagyományokhoz, érdi tájhoz
     Eőry Emil több köztéri szobrával találkozhatunk Érd területén.
                                     és érdi élővilághoz kapcsoló-
     Legismertebbek az Életfa a Magyar Földrajzi Múzeumnál, a Városvédő  dik. Tehát városunk törté-
     angyal a Szepes Gyula Művelődési Központ bejáratánál.      nelme valamint a közelmúlt
                                     során felhalmozott és meg-
     Művei megtalálhatók még Diósdon, Vásárosnaményben, Győrött,
                                      őrzött minden szellemi és
     Budapesten, Pécsett és Nyíregyházán. Az idei év augusztusa óta a
                                     anyagi érték. Valamint ter-
     Szekszárdhoz közeli Szent László híd fajszi oldalán, ahol a Magyar  mészeti illetve közösségi
     Zarándokút négy ága találkozik, 6 méteres szobraival találkozhatunk. értékeink, termékeink
    „Eőry Emil művei a klasszikus szobrászat és a népművészet hagyományos
      formanyelvét integrálni képes modern szobrászathoz köthető. Munkáit  Szeretettel várjuk továbbra
      kezdetektől műfaji sokféleség, változatos anyaghasználat (kő, fa, bronz, vas)  is az élet minden területéről
     emblematikus tömörségű formaadás jellemzi. 1968 óta szerepel kiállításo- Érdikumokat, hiszen még nagyon
                                      sok van! Legyünk rá büszkék!
     kon. Alkotásaiban az anyag törvényszerűségeit figyelembe véve természet-
                                      Az egyszerű „Javaslattevő lap”
     elvű és elvont formákból egyaránt építkezik, szobrait ugyanakkor öntör-
                                     letölthető a erdikum.erdcenter.
     vényű, e két út szintézisét célzó, egyedi formaalakítás jellemzi. Korai, figu-
                                     hu weboldalról. Tessék, csak bát-
     rális korszakának klasszikus szépségű márvány- és bronzszobrait a 80-as
                                     ran, a finomságokat, szépségeket,
     évektől kubisztikus formavilágú, erőteljes plaszticitású, absztrakt formák
                                     jóságokat észrevenni, felvállalni,
     követték.. A 90-es évek végétől a viaszveszejtéses bronzöntés új lehetőségeit
                                      hogy tetszik és bemutatni azt!
     keresve invenciózus kisplasztikai sorozatot indított útjára. E, szinte testetlen,  Senki sem tehet meg mindent,
      jobbára leleményes egyszerűséggel áttört síkok és rezgő kontúrok áthatásá- de mindenki tehet valamit!
     ból körvonalazódó kompozíciókban a drámai karakter és a humor, a groteszk  Az Érdi Hungarikum Klub
     iránt fogékony, játékos megfogalmazás egyaránt helyet kap. A 90-es évek  önkéntes tagjai szívesen
     nagyobb méretű bronzkompozíciói elsősorban a görbült és hasított síkok  segítenek, akár személyes
                                       találkozás keretében.
     találkozásával foglalkoznak. Az utóbbi időszak szobrászi törekvéseit
                                     Telefonon is szívesen és örömmel
     a Szintézis (2002, bronz) című, harmonikus arányú, áttört idolforma összegzi.
                                      segítünk. (06-30-421-2635)
     Szobrászi munkásságát expresszív forma és színvilágú festmények sora
     kíséri.” Ezt az elemzést Verba Andrea írásából idéztük.       E-mail címünk pedig:
                                       erdikum@t-online.hu
     Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett         A további, lelkes klubtag-jelölte-
     Eőry Emil alkotásai szervesen illeszkednek a város tereihez, mintegy kitöltve,  ket örömmel várjuk körünkbe.
     kiegészítve és megszépítve azt. Legyen az akár köztéri emlékmű, iskola név- Érdi Hungarikum Klub
     adójának portréja, díszkút vagy egy Polgármesteri Hivatal míves fogantyúja,
     melynek motívumát az Érdi Hungarikum Klub címerének javasoltuk és kértük.
      Életműve méltó az értéktárba felvételhez. Az, hogy ezzel a véleménnyel töb-
     ben egyetértenek, vitathatatlan, hiszen lassan 20 éve (!), 1996-ban megkapta
     Érd város Életműdíját.


    | 14 | 2014-9. |
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19