Page 6 - My FlipBook
P. 6

Nila            Maya                       Tixi         Babona


    Állatvédelem    2005-ben hosszas előkészület után létrehoztuk az első, kimondottan
    állatvédelemmel foglalkozó érdi székhelyű civil szervezetet, melynek
    neve Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány. Segítőink között
    állategészségügyi szakember, állatorvos és több aktivista dolgozik

    Alapító tagjai 2004 első felében kezdték csapat- zánk, melyeket lehetőségeinkhez mérten igyekszünk
    munkájuk szervezését. Állatvédelmi tevékenységet  teljesíteni. Fennállásunk alatt több ezer álla-
    már évekkel ezelőtt folytattunk, de sajnos minden  tot sikerült eredeti elvesztőjéhez visszajut-
    erőfeszítésünk ellenére önkéntes segítő tevékeny- tatnunk vagy örökbefogadó gazdához adnunk.
    ségünk kevésnek bizonyult, tekintettel Érd kiter-  Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az állatok komfort-
    jedésére, és arra, hogy Magyarországon még nem  érzete megfelelő legyen, folyamatos felügyeletet biz-
    eléggé hatásosak a társadalmi tudat formálására  tosítunk, minden róluk szól. Az évek során az Állat-
    irányuló törekvések e téren. Régóta figyelemmel  egészségügyi Hatóság többször ellenőrizte tevékeny-
    kísérjük – elsősorban lakóhelyünk – Érd társál- ségünket, és minden esetben rendkívül jónak értékel-
    lat-tartási gondjait, mely problémakör megoldását  ték a Telep működését. Hétvégenként 5–10 fős, helyi
    a Városvezetéssel együttműködve kívánjuk elér- állatbarátokból álló aktivista menhelysegítő csapat
    ni. Első és egyben legfontosabb célunknak egy jól  a kutyák sétáltatását, szocializálását, fésülését szer-
    működő állatotthon kialakítását tekintettük. 2005- vezi, valamint feladatokat vállalnak rendezvényeink
    ben Érd városvezetése felépítette a régóta húzódó,  szervezésében és lebonyolításában.
     tervezett Ebrendészeti Telepet, melyhez egy kor-
                            Az állattartóknak nagy segítséget jelent az el-
    szerű, Uniós elvárásoknak is eleget tevő kutyamen-
                            veszett-talált kutyák nyilvántartása, melyet
    helyet is létrehozott. A Sirius Alapítvány 2006 janu-
                            hatékonyan, a régió más szervezeteivel össze-
    árjától működteti Érd város állatmenhelyét.
                            dolgozva végzünk. Naprakész internetes oldalt mű-
    A menhely kizárólag kutyák befogadására alkal-
                            ködtetünk a bekerülő állatok fotóival, adataival.
    mas, macskák és egyéb állatfajok elhelyezését
                            A befogott kutyák tulajdonosai is többek között itt
    ideiglenes befogadókkal tudjuk csak megoldani –
                             értesülhettek állatuk hollétéről. Alapítványunk több
    többnyire a menhely munkatársai, saját otthonuk-
                            száz esetben kerülte el a kutyák befogadását oly mó-
    ban. Folyamatosan 130–140 kutya és 30–40 macska
                            don, hogy közvetítő tevékenységünkkel, ingyenes
    ellátásáról gondoskodunk, ami – tekintettel szűkös
                            hirdetés útján a tulajdonostól közvetlenül új gazdá-
    anyagi helyzetünkre,– gyakran nagy nehézséget
                            hoz juttattuk a kutyákat ill. macskákat, így enyhítve
    okoz. Érd város támogatást vállalt az üzemeltetési
                            az állandó telítettségen.
    költségek jelentős részére, azonban az állatok élel-
                            Szervezetünk nagy hangsúlyt fektet a lakosság
    mezését és állatorvosi költségeit, valamint a mű-
                             tájékoztatására, és - főként az ifjúság- állatvédelmi
    ködéshez szükséges összes kiadást alapítványunk
                            szemléletének javítására. Ennek érdekében felvettük
     saját bevételeiből tudja csak megoldani, különös
                            a kapcsolatot helyi általános iskolákkal, melyek
    tekintettel az adózók 1%-aira.
                             diákjai élénk érdeklődést mutatnak a menhely mun-
    Elsősorban a gyepmester által közterületről behozott
                            kája és általában az állatvédelem iránt. Lelkesedésü-
    kutyáknak biztosítunk új esélyt az életre, így a vég- ket iskolai programokkal igyekszünk fenntartani –
    leges altatás csak kivételes esetekben fordulhat elő.  pl. 2011-ben és 2012-ben megrendezett rajzver-
     Állatvédő tevékenységünk jelentős a régióban,  senyünkre több iskolából érkeztek pályázatok, a
    a lakosság napi 20–30 segítségkéréssel fordul hoz-  gyermekek nyitottsága biztosítja tervezett előadás-
    | 6 | 2013-8. |
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11